September 29, 2023

Day: January 18, 2023

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (T-CAS 1) ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป Maerimwittayakom School...
นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเข้ารับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทอง ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 วันที่ 16...
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม ณ...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ 1. นายโอฬาร ศิริกุลเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 2. นายศรัทธา บัวเย็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 3. นายธารพระกร เข็มรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 แผนการเรียนศิลป์-กีฬา(ฟุตบอล)...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญชัย ภรณ์ธนาบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ลำดับที่ 3 การแข่งขัน ศิลปะการต่อสู้วูซู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม🧡🤍 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัทธมน วิชัยวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่” จากนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82...
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ริม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (T-CAS 1) จำนวน 49 คน ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก...
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม ณ...
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น (ภาษาจีน) นำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศาลเจ้ากวนอู ตลาดวโรรส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมด้านความเชื่อ ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป On...
วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด นำนักเรียน จำนวน 10 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ งานทำบุญครบรอบ 100...