February 8, 2023

Day: November 13, 2022

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นายณภัทร กองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับสโมสรคริสต์ เอฟซี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล สู่อาชีพกีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกนักกีฬาห้องเรียนพิเศษนักกีฬาฟุตบอล เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อ...
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูภานุวัฒน์ คำพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูจิณณ์ณิตา ทองรัตน์ธีรชัย...
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น จัดงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านความรู้...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับทีมงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธนภัทร มาลาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัครสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ EXPO) และโรงเรียนเชียงใหม่เซนเตอร์บริบาล ปีการศึกษา 2566 และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุก ๆ คนในการสอบในรอบต่อ ๆ ไป #ข้อมูลฝ่ายแนะแนวโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ผู้นำชุมชน เครือข่ายรอบรั้วโรงเรียน นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 6/9...
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับครูพัชร์ธิรัตน์ กันธิวงศ์...
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง MRW Loy Krathong Festival ประจำปีการศึกษา...