December 3, 2022

Month: September 2022

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น...
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษสานฝัน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 2/5, 3/5 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะในตัวตน ณ...
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 -16.30 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี พ.ท.ศรณรงค์ ศรีสุข...
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (Smart English Program) ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการแผนกต่าง ๆ...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการแข่งขันทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดด้านกลุ่มสาขาคหกรรม, งานช่าง, งานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม...