December 3, 2022

Month: September 2022

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นำนักเรียนที่มีความถนัดด้านทักษะด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่...
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิภัทร นันติชัย นักเรียน โครงการ Super Genius ม.5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สุขภาพ)ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ประจำปี 2565 Maerimwittakom School...
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ ดร.อรุณี เมืองมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน “ร้อยรักผูกสายใย ร่วมร้อยใจมุทิตา” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ...
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และผู้เกษียณราชการ ได้แก่ ดร.อรุณี เมืองมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายสิงห์โต ธงเทียน ช่างไม้ชำนาญการ 4 เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...