December 10, 2022

Day: September 15, 2022

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และงานศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรมเปิดร้านจำหน่ายอาหารและผลผลิตจากแปลงเกษตรปลอดสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 แผนการศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5, 3/8-3/11 จากวิชาปุ๋ยชีวภาพ...
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น...
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active...