March 21, 2023

Day: September 13, 2022

ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษสานฝัน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 2/5, 3/5 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะในตัวตน ณ...
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 -16.30 น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ...
ธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ ประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ออมทรัพย์กับทางธนาคารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปลูกฝังวินัยในการออมเงินของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักออมมืออาชีพ สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องธนาคารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Maerimwittayakom School Bank would like to congratulate and give an...