December 3, 2022

Day: September 2, 2022

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้มอบหมายให้ครูภัทราณี ปาระมะ หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยผ่าน Application Mymo ของธนาคารออมสิน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม...
นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศิริแม่ริม...