December 10, 2022

Day: August 29, 2022

โครงการค่ายภาษาสำหรับเด็กและเยาวชน “English & Chinese Enhancing for Socially Dynamic Youths Camp” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้งานแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ นำนักเรียนห้องปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม...
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นายพงศกร บุญมา หัวหน้างานสภานักเรียน และนางสาวกัญจิรา พวงแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำสภานักเรียน...
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน”...