August 14, 2022

ฝ่ายบริหาร

นายสำเร็จ ไกรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประภาส กาวารี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณี เมืองมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณภัทร กองจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำ
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางอรทัย ชุมภูคำ
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางทิพยวารี แจ่มสอน
ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ