March 27, 2023

คณะกรรมการชุดของสมาคมผู้ปกครองและครู ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

1 นางอำไพพรรณ  ทับทองนายกสมาคม
2 นายชาญชัย  วชิระวงศ์อุปนายก
3 นายสำเร็จ  ไกรพันธ์อุปนายก
4 นางสาวสุภัคคิณี  หินแก้วเลขานุการ
5 นางสาววัฒนารี  ขัดสีผู้ช่วยเลขานุการ
6 นางกษิษฐา  ชื่นใจนายทะเบียน
7 นางสาวอุมาพร  แสงถวิลผู้ช่วยนายทะเบียน
8 นางเยาวเรศ  ดวงดูปฏิคม
9 นางวิไลลักษณ์  อินต๊ะมุดผู้ช่วยปฏิคม
10 นางนงไว  ศรีสุวรรณ์ประชาสัมพันธ์
11 นางศิริวรรณ  ทับทิมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
12 นางพรรณทิพย์  อุดมสมเหรัญญิก
13 นายสมจิตร  ขาลพรหมกรรมการ
14 นางปรียวาจ  อรหันต์กรรมการ
15 นางสาวบัวมัน  หลวงยศกรรมการ
16 นางรุทธนา  แข่นจันทร์หลวงกรรมการ