December 3, 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิเวสน์ ไพนพนาชัยมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวชื่นอนงค์ อำนา

นายธนู จิณณ์ครุฑมาศ

นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์

นายอุดร พุทธโส