December 3, 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอาทิตยพงศ์ ซุยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายศุภชัย ถาดนาค

นางสาวเบญจวรรณ คันธวงศ์

นางสาวสุจินดา มุ่งปัญญาศรีบุรี

นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา

นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ

นางสาวทิวาพร สร้างใหม่

นางสาววนิดา เขียวดี

นางสาวปาริฉัตร ปันต๊ะ

นายเฉลิมชัย หลวงตาล

นายชัยพร คีรีรำไพ

นางสาวจตุภรณ์ ไชยยา